CONDICIONS D'ÚS

Aquests termes i condicions d'ús expliquen els nostres serveis, la nostra relació amb vostè com a usuari i els drets i responsabilitats recíprocs.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és MILANO 2020, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL (en endavant M20), amb domicili a aquests efectes en Carrer de la Vena, núm.14, Edifici Àrtic I, 1r 5a, NRT L-714603-D, inscrita al Registre Mercantil del Principat d’Andorra amb número 19505, llibre S-310, Foli 51-60. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@milano20.com. M20 col•labora amb la marca icrowdhouse propietat de CROWDHOUSEWORLDWIDE PFP, SOCIETAT LIMITADA.

Donada la naturalesa de l'objecte social de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SOCIETAT LIMITADA, aquesta es troba autoritzada per la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV) i inscrita amb el número 22 en el registre de Plataformes de Finançament Participativa de l'esmentada entitat.

Introducció

Els presents Termes i Condicions (d'ara endavant les "Condicions Generals") regulen l'accés i ús de el lloc web d'Internet, www.milano20.com, així com les diferents pàgines web, plataformes i canals que la integren o complementen (en endavant el "Lloc Web") i la contractació i utilització de productes i serveis (des d'ara, els "productes i serveis") que ICrowdHouse posa a disposició dels seus Usuaris (des d'ara "l'Usuari").

La utilització del Lloc Web suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals vigents en cada moment en què l'Usuari accedeixi a la mateixa. En conseqüència, si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest Lloc Web. Per mitjà de l'acceptació de les presents condicions de contractació, l'Usuari manifesta que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat i assumeix totes les obligacions aquí disposades. L'Usuari ha de llegir atentament les presents condicions de contractació cada vegada que contracti o utilitzi algun servei o producte a través del Lloc Web, ja que podrien patir modificacions.M20 podrà establir condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s'ofereixin a través del Lloc Web.

M20 es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, les presents Condicions Generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix, M20 es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment.

En el cas que sobrevingui una acció reguladora, mesura legal o reglamentària que, segons el parer raonable de M20, prohibeixi, restringeixi substancialment o faci comercialment inviable la prestació de servei, M20 estarà habilitada per: (i) modificar el servei o els termes i clàusules de el present Contracte amb la finalitat d'adaptar-se a la nova situació, o (ii) resoldre de manera unívoca la relació entre M20 i l'Usuari. M20 estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de les accions aquí exposades.

L'objecte de les condicions: El lloc web

L'objecte de les presents condicions generals d'ús és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà com a lloc web:

L'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (en endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (des d'ara Serveis).

M20, es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment M20 pugui interrompre, desactivar i / o cancel•lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.

A part de el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés, i que hagués contractat l'Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per M20 o, si s'escau, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del contingut o servei, en el cas s'especificarà de forma clara i / o es posarà a disposició de l'Usuari les corresponents condicions generals o particulars per les que això es regeixi.

La utilització d'algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ d'l'Usuari.

M20 posa a disposició dels seus usuaris la navegació a través de la seva pàgina web a manera de presentació de la Plataforma de Finançament Participativa de projectes creada per icrowdhouse (en endavant, la "Plataforma"). A través dit lloc web, l'Usuari podrà accedir a una sèrie de continguts (des d'ara els Continguts) i contractar i utilitzar els Productes i Serveis prestats per M20 en els termes previstos en aquestes Condicions Generals.

Usuaris

L'accés, la navegació i ús d'aquest portal de M20, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l'Usuari i M20, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre M20 i l'Usuari.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de M20 no es dirigeix a menors d'edat. M20 declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya i Andorra. M20 no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s'ha d'assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint M20 cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Hi ha dues tipologies principals d'Usuaris:

 • Usuari Promotor: l'usuari que està interessat en publicar un Projecte a través del Lloc Web per finançar-lo.
 • Usuari Inversor: l'usuari que està interessat en conèixer els Projectes que es publiquen a través del Lloc Web per part dels Usuaris Promotors, i potencialment invertir-hi.

Ús del Portal

El lloc web de M20 (www.milano20.com) proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a:

 • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per M20 sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web. Amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
  1. incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic;
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;
  3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de M20, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per M20, per l'accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web (Registres). En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a M20 sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.
 • L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que M20 ofereix a través del seu portal.

M20 es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, M20 no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

M20 compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol•licitar a M20 de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars de l'tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat de l'fitxer creat, la direcció de l'responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició,la finalitat de el tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, M20 informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment a l'tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Condicions de contractació i utilització dels productes i serveis

 1. Productes i Serveis oferts per M20

  M20 ofereix als seus Usuaris dels següents Serveis a través del seu Lloc Web:

  Selecció, publicació, comunicació i finançament dels seus projectes a través del web, aportant per a això la documentació i / o informació requerides per ICrowdHouse en virtut de les presents Condicions Generals i la normativa vigent; i Facilitació perquè els Inversors puguin contactar directament amb els Promotors de Projectes.

  Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, M20 podrà prestar els següents Serveis Auxiliars:

  Assessorament als promotors en relació amb la publicació de el projecte a la plataforma incloent la prestació de serveis i assessorament en les àrees de tecnologia de la informació, màrqueting, publicitat i disseny .;

  Facilitació a Promotors i Inversors dels models de contractes necessaris, si s'escau, per a la participació en els Projectes;

  Transmissió als inversors de la informació que sigui facilitada pel promotor sobre l'evolució de el projecte, així com sobre els esdeveniments societaris més rellevants;

  Prestació de canals de comunicació electrònics mitjançant els quals Promotors i Inversors puguin relacionar-se;

  Aquells altres que, si s'escau determini la normativa vigent.

  Igualment, ICrowdHouse podrà facilitar als seus Usuaris dels Productes següents:

  • Servei Pla de Negoci
  • Servei Difusió
  • Servei Legal

  La descripció precisa de la naturalesa dels productes i serveis descrits, així com dels honoraris associats als mateixos, pot ser consultada en l'Apartat Tarifes per a Promotors i Inversors

  Queden excloses de l'objecte social de M20 totes aquelles activitats per l'exercici la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per ICrowdHouse. Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna o algunes de les activitats compreses en l'objecte social autorització administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits. En particular, s'exclou en tot cas la prestació de serveis reservats: (i) a entitats de diners electrònics, (ii) a entitats de crèdit, (iii) a entitats de pagament, (iv) a Empreses d'assessorament financer ja Empreses de serveis d'inversió i altres entitats que presten serveis d'inversió segons regula la vigent Llei de Mercat de Valors,i (v) qualsevol altra prestació de serveis que per dur a terme la seva activitat sigui necessària autorització sense comptar amb la mateixa.

 2. Condicions generals per als Usuaris Promotors

  1. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS PROJECTES

   Els projectes per als quals l'Usuari Promotor pot sol•licitar finançament a través de la seva publicació en el Lloc Web han de complir els requisits següents:

   • Estar establerts a Espanya, i trobar-se en ple compliment de la Llei vigent
   • Ser sostenibles des del punt de vista financer i de negoci
   • Haver estat objecte d'una revisió legal i financera satisfactòria
   • Ser objecte d'una gestió responsable i transparent
   • Haurà de tenir al seu nom un compte bancari vàlida a Espanya
   • Registrar seves dades a la Plataforma.

   Acceptar els termes i condicions generals d'ús de MYTRIPLEA FINANÇAMENT PFP, SL (nom comercial payArea).

  2. FASES EN LA PUBLICACIÓ I FINANÇAMENT D'UN PROJECTE

   Fase de Selecció. Un cop l'Usuari Promotor s'hagi registrat en el Lloc Web, haurà d'introduir i aportar una sèrie de dades i informació sobre el projecte que pretén finançar a través de "FINANÇAR EL MEU PROJECTE" habilitat en el Lloc Web. ICrowdHouse revisarà aquesta informació i es posarà en contacte amb l'Usuari Promotor si el projecte resultés seleccionat per a la seva publicació a la Plataforma.

   Fase Preparatòria. Durant aquesta fase, ICrowdHouse i l'Usuari Promotor treballaran conjuntament per preparar el Projecte per a la seva publicació a la Plataforma mitjançant (i) la realització d'una revisió financera i legal limitada de el projecte, i (ii) la determinació dels termes i condicions de la finançament de el Projecte.

   Fase de Publicació. L'Usuari Promotor, amb l'ajuda d'ICrowdHouse, prepararà la informació sobre el Projecte que es publicarà a través de la Plataforma, perquè els inversors puguin prendre una decisió informada sobre la seva inversió.

   Fase de Finançament. Si el Projecte és finançat amb èxit i una vegada tramitats els aspectes legals, l'import obtingut en el finançament es lliurarà mitjançant transferència al l'Usuari Promotor, qui pagarà la comissió de ICrowdHouse que correspongui.

   Fase posterior al finançament: Política d'Informació a Inversors. Després de finançar el Projecte, l'Usuari Promotor haurà de continuar publicant a través de la Plataforma (a la zona habilitada a l'efecte) determinada informació sobre la marxa del Projecte, a la qual podran accedir els Usuaris Inversors que hagin invertit en aquest Projecte, tal com es descriu en l'apartat següent, "Altres manifestacions, obligacions i compromisos de l'Usuari Promotor".

  3. ALTRES MANIFESTACIONS, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE L'USUARI PROMOTOR

   L'Usuari Promotor manifesta i garanteix que:

   1. Té poder suficient i que ha obtingut els consentiments i autoritzacions necessàries per a la publicació de el Projecte i l'assumpció de les obligacions i compromisos d'aquestes condicions generals
   2. Ostenta tots els drets de propietat sobre el Projecte que presenti a la Plataforma.

   L'Usuari Promotor es compromet a:

   1. Cooperar de manera professional i raonable amb ICrowdHouse i els seus assessors durant totes les fases de publicació i finançament de el projecte per procurar l'èxit de la campanya de finançament de el Projecte a través de la Plataforma;
   2. Guardar secret i confidencialitat sobre l'activitat dels Usuaris Inversors a la qual tinguin accés com a resultat de la seva condició d'Usuari Promotor en tant aquesta activitat no esdevingui de domini públic
   3. Que tota la informació que es publiqui sobre el Projecte en la Plataforma sigui completa, correcta, certa i veraç i, si escau, reflecteixi fidelment la situació financera i patrimonial en cada moment, així com que hagi estat elaborada d'acord amb principis i pràctiques comptables generalment acceptades a Espanya i assumeix tota la responsabilitat per la veracitat i compleció de la informació que es faciliti a ICrowdHouse i als Usuaris Inversors a través de la Plataforma
   4. Comportar-se en tot moment de manera ètica i responsable, i a desenvolupar i dur a terme el Projecte d'acord amb alts estàndards de professionalitat i compromís; i
   5. Actuar sempre, i complir amb les presents Condicions Generals i altres polítiques del Lloc Web, de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment i les més estrictes exigències de la bona fe.

   ICrowdHouse es reserva el dret a revisar, supervisar, corregir, modificar, eliminar o organitzar qualsevol informació que pretengui publicar-se o es publiqui sobre el Promotor o el Projecte en la seva pàgina web.

   Addicionalment, i en el cas que el Projecte resultés reeixidament finançat a través de la Comunitat de Inversors de ICrowdHouse, l'Usuari Promotor es compromet a continuar publicant a través de la Plataforma (a la zona habilitada a l'efecte) determinada informació sobre la marxa del projecte, a la qual podran accedir els Usuaris Inversors que hagin invertit en aquest projecte. Aquesta informació ha de preveure, com a mínim, el següent:

   Amb caràcter TRIMESTRAL, i dins del mes següent a la finalització de cada trimestre:

   • Estats financers del trimestre. En qualsevol cas, la informació mínima a aportar contemplarà les dades següents: balanç, compte de pèrdues i guanys, Pressupost executat, Desviacions, Ingressos, Despeses i Tresoreria.
   • Descriptiu dels esdeveniments o fets rellevants que hagin esdevingut al llarg del Període en curs.

   Amb caràcter ANUAL, i dins dels dos mesos següents a la seva formulació per l'òrgan d'administració de l'Empresa:

   • Comptes Anuals.

   L'Usuari Promotor es compromet a mantenir la Política d'Informació a Inversors dalt descrita durant un període no inferior als cinc anys posteriors a l'obtenció de finançament a través de ICrowdHouse, o fins que l'últim dels Usuaris Inversors que hagin pres part en aquesta finançament hagi deixat de ser Soci de la Societat.

   Addicionalment, l'Usuari Promotor garantirà als usuaris Inversors la possibilitat d'assistir a les Juntes Generals i Extraordinàries de la Societat de manera telemàtica.

   Finalment, i també en el cas que el Projecte resultés reeixidament finançat a través de la Comunitat de Inversors de ICrowdHouse, l'Usuari Promotor es compromet a (a) permetre a ICrowdHouse la publicació, per qualsevol mitjà, de l'èxit de l'procés de finançament de el Projecte de l'Usuari Promotor, i (b) fer públic aquest èxit a través dels seus propis mitjans, incloent la pròpia pàgina web de el Projecte, sempre que així sigui sol•licitat per part de ICrowdHouse.

  4. HONORARIS

   En compensació pels serveis prestats, l'Usuari Promotor estarà obligat a satisfer a ICrowdHouse uns honoraris determinats, els quals vénen descrits en l'Apartat Tarifes per a Promotors i Inversors

  5. CANCEL•LACIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS CONTRACTATS

   Pel que fa als productes i serveis auxiliars, només es podran cancel•lar a petició del promotor sempre que no s'hagi començat a treballar en els mateixos per part del corresponent equip de ICrowdHouse.

 3. Condicions Generals per als Usuaris Inversors

  1. REQUISITS DELS USUARIS INVERSORS

   Per esdevenir Usuari Inversor d’ICrowdHouse, caldrà satisfer els següents requisits:

   Ser major d'edat i tenir plena capacitat d'obrar, tant l'Usuari com a persona física, com qualsevol persona física que actuï en representació d'una entitat emprada per l'Usuari Inversor per dur a terme les seves inversions a través de la Plataforma. En cas que l'Usuari inversor representi a una persona jurídica, haurà d'ostentar facultats suficients per representar-la i signar en representació de la mateixa. Tenir al seu nom un compte bancari vàlida. Registrar les seves dades a la Plataforma. Acceptar els termes i condicions generals d'ús de MYTRIPLEA FINANÇAMENT PFP, SL (nom comercial payArea).

  2. OBLIGACIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS USUARIS INVERSORS

   Els Usuaris Inversors de ICrowdHouse es comprometen a:

   1. Guardar secret i confidencialitat sobre qualsevol informació relativa als Projectes i els seus vehicles d'inversió (SL) objecte de les oportunitats d'inversió, a les pròpies inversions o els termes plantejats per la mateixa fins que aquesta esdevingui de domini públic.
   2. Complir amb qualsevol compromís d'inversió adquirit d'acord amb el funcionament de la Plataforma prèviament descrit.
  3. RISCOS

   L'Usuari Inversor declara saber que ICrowdHouse ni M20 no atorga cap garantia a l'respecte de les inversions realitzades, manifestant comprendre el següent:

   La rendibilitat i el valor de la teva inversió dependran de l'èxit que tingui el projecte en el que inverteixes. Per això, si les coses no van bé, potser no obtinguis la rendibilitat que esperaves i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, pots perdre tot o part de diners que vas a invertir. La teva inversió no està garantida. Això vol dir que ningú, ni ICROWDHOUSE ni M20 ni els promotors de l'empresa ni cap fons de garantia et garanteixen la recuperació de la teva inversió ni un rendiment mínim.

   Amb independència dels mecanismes de sortida que, si s'escau s'estableixin per a cada tipus d'inversió, has de saber que les participacions en el capital d'empreses poden ser molt poc líquides, és a dir, pot no resultar senzill trobar un comprador per a les participacions de les empreses en què inverteixis. L'horitzó temporal d'inversió en les empreses publicades en ICROWDHOUSE és generalment de mig i llarg termini i exigeix capital pacient i compromès. Et recomanem que no inverteixis en ICROWDHOUSE per especular o per al curt termini. D'altra banda, et recomanem que tinguis en compte les condicions i restriccions a la transmissibilitat de les teves participacions que estableixi la Llei, els estatuts de l'empresa o el pacte de socis (com el dret d'adquisició preferent, drets d'arrossegament i acompanyament, etc .).

   Els dividends són les rendes que una empresa pot decidir pagar als seus socis o accionistes quan hi ha beneficis. Res garanteix que l'empresa en la que inverteixis tingui o mantingui beneficis distribuïbles entre els seus socis o accionistes o que, tot i tenint-ne, es decideixi distribuir-los. Depenent de el model de negoci de el projecte que es publica en ICROWDHOUSE és poc probable que distribueixin dividends d'inici.

   Quan inverteixis tindràs dret a un determinat percentatge de capital de l'empresa que desenvoluparà el projecte. La teva capacitat per influir en la gestió de l'empresa i la teva participació en els resultats de l'empresa estan determinades per aquest percentatge, pels estatuts i pel pacte de socis de l'empresa. Has de tenir en compte que la teva percentatge podria disminuir en cas que l'empresa ampliï capital en el futur.

   És de la seva exclusiva responsabilitat dur a terme qualsevol actuació amb l'objectiu de rebre assessorament de qualsevol naturalesa que l'Usuari inversor consideri rellevant a l'hora de prendre decisions relatives a l'execució d'inversions en Empreses a través de la Plataforma.

   Les activitats i informacions ofertes per IcrowdHouse i M20 no constitueixen assessorament financer ni activitats de serveis d'inversió, ni s'han d'entendre com recomanacions de ICrowdHouse per dur a terme inversions. Cada Usuari Inversor ha de formar els seus propis judicis independents i adoptar les seves pròpies decisions pel que fa a la seva activitat d'inversió a través de la Plataforma.

   Tota informació que aparegui en els apartats no públics del Lloc Web de IcrowdHouse i són propietat d'aquesta, no tenint l'Usuari Inversor permís per retransmetre, redistribuir, publicar, mostrar o revelar, en part o en tot, aquesta informació a terceres persones. S'exceptua el cas en què hi hagi obligació legal de procedir a la seva revelació o comunicació, en aquest cas podrà ser revelada aquesta informació en la mesura en què això sigui exigible legalment, i, en tot cas, notificar aquesta comunicació a ICrowdHouse amb la major antelació possible.

   ICrowdHouse no respondrà per cap acció o decisió que l'Usuari inversor dugui a terme o adopti des de dades o informacions proporcionades per ICrowdHouse en la seva Plataforma.

   IcrowdHouse o M20 no respondràn, en cap cas, de qualsevol pèrdua que sigui materialitzada com a resultat d'una inversió, suggeriment o consell, operació frustrada ni, en general, d'actes o omissions de tercers, fins i tot encara que hagin estat presentats per ICrowdHouse.

  4. PROCEDIMENT D'INVERSIÓ EN UN PROJECTE

   La inversió en un Projecte per part de l'Usuari inversor seguirà els següents passos:

   1. Carregar la teva Wallet de la passarel•la de pagament independent de ICrowdHouse amb l'import que desitgis invertir. Pots fer-ho mitjançant transferència bancària o mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En el cas que seleccioni el pagament mitjançant transferència bancària, l'Usuari inversor es compromet a realitzar la transferència al compte indicat per ICrowdHouse en el termini màxim de tres dies laborals.
   2. Rebuts els Fons en el seu Wallet, l'Usuari Inversor seleccionarà el Projecte que vulgui finançar i la quantitat que vulgueu invertir en el mateix.
   3. L'Usuari Inversor realitzarà el pagament de l'aportació mitjançant càrrec en el seu Wallet.
   4. Aquests fons seran retinguts en el seu Wallet que es transferiran als Promotors de el Projecte finançat un cop finalitzi el període de finançament acordat, i sempre que el projecte abast l'objectiu de finançament dins dels límits que s'hagin establert i que vénen contemplats per l'Article 69.5. de la Llei de Foment del Finançament Empresarial. Si en el termini marcat el Projecte seleccionat no aconsegueix el finançament previst, el total de les inversions realitzades serà retornat als seus respectius Usuaris Inversors a cost zero mitjançant la reversió de la retenció i l'import novament disponible.
  5. HONORARIS

   En compensació pels serveis prestats, l'Usuari inversor estarà obligat a satisfer a ICrowdHouse els honoraris determinats (si n'hi ha), en l'Apartat Tarifes per a Promotors i Inversors

  6. CANCEL•LACIÓ DE LES INVERSIONS REALITZADES

   No hi ha possibilitat de devolució ni de reemborsament de les inversions realitzades als Usuaris Inversors, quan decideixes invertir t'estàs comprometent legalment a realitzar la inversió si l'operació es tanca amb èxit. El saldo es mantindrà retingut fins a completar el procés de finançament, si aquest finalitza amb èxit els fons seran transferits al Promotor.

  7. DESCÀRREGA DEL TEU WALLET

   Pots descarregar el saldo del Wallet al compte bancari de la teva titularitat que ens has proporcionat sempre que vulguis.

  8. POLÍTIQUES DE LLIURAMENT DE RENDIMENTS DE LA INVERSIÓ

   El Promotor dins de la informació aportada del seu projecte i el seu pla de negoci exposarà tots els aspectes referents al pagament de dividends i devolució de l'capital invertit així com altres termes i condicions de la relació. IcrowdHouse i M20 s'eximeix de qualsevol responsabilitat a l'respecte.

 4. Pagaments i Moviments financers

  Tots els pagaments i moviments financers que es realitzen a través de la nostra plataforma estan externalitzats al nostre soci financer MYTRIPLEA FINANÇAMENT PFP, SL (nom comercial payArea), Entitat de Pagament registrada al Banc d'Espanya amb llicència 6869 ..

  Per poder processar amb nosaltres vostè haurà d'acceptar els presents Termes i Condicions així com les condicions de MYTRIPLEA FINANÇAMENT PFP, SL (nom comercial payArea). Acceptant-les, vostè confirma i consenteix els següents punts:

  1. a) És una societat mercantil, una fundació, o una organització pública;
   En cas societat mercantil, està degudament registrada al Registre Mercantil;
   En cas de fundació, està registrada en el Registre de Fundacions aplicable;

  2. b) És una persona física. En aquest cas (i) té 18 anys o més i disposa de plena capacitat per a l'assumpció de responsabilitat de les seves pròpies accions així com per procedir a invertir en la nostra plataforma icrowdhouse i (ii) és resident a la Unió Europea;
   Té la capacitat jurídica de contractar i de realitzar un acords legals;

  3. c) En qualsevol cas, és la persona informada durant la generació de compte, així com durant el procés de registre;
   Disposa de compte bancari vàlid en una entitat financera de la UE al seu nom;
   No permetrà a cap altra persona invertir diners a través del seu compte ni en el seu nom;
   Accepta utilitzar els nostres Serveis només per a la finalitat prevista per aquestes Condicions Generals;
   Accepta que és responsable de qualsevol impost, taxa o aranzel que sorgeixi del seu ús amb la nostra plataforma;
   Es compromet a utilitzar els serveis i continguts del Lloc Web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals, les condicions d'ús que pugui disposar MYTRIPLEA FINANÇAMENT PFP, SL (nom comercial payArea) i les condicions particulars dels serveis que ofereixi icrowdhouse a cada moment.

Protecció intel•lectual i industrial

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat al les pàgines de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel•lectual, haurà de comunicar immediatament a CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL. I M20 no es fan responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M 20 no garanteixen la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix en cap cas que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 tampoc es fan responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació proporcionada en la Plataforma oa través d'altres mitjans de comunicació no constitueix assessorament ni aprovacions de sol•licituds de préstec o dels usuaris promotors. La informació proporcionada no està destinada a ser considerada per l'usuari inversor com a recomanació o base per decidir sobre les seves inversions.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL efectua un procés d'anàlisi previ a la publicació dels projectes dels promotors. No obstant l'anterior, de conformitat amb l'article 73 de la Llei de foment de Finançament Empresarial (Llei 5/2015, de 27 d'abril) els promotors són responsables davant els inversors de la informació que proporcionin a la plataforma de finançament participativa per seva publicació.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no poden garantir que finalment s'arribi a celebrar una subscripció de participacions entre els usuaris.

La informació proporcionada en la Plataforma es dirigeix únicament i exclusivament a les persones i organitzacions que compleixin amb els criteris establerts en aquestes Condicions Generals.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no garanteixen la disponibilitat contínua i permanent dels serveis a la Plataforma, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics de la Plataforma. En aquests supòsits, CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 invertiràn els seus majors esforços en comunicar-ho amb una antelació de 24 hores.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no es fan responsables dels possibles errors o omissions en la informació facilitada per un tercer, ni dels possibles perjudicis que es puguin derivar d'l'ús de la informació per part de l'usuari, que estiguin originats en un error tècnic.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no respondràn dels serveis, actuacions o equips de tercers, utilitzats per l'Usuari per accedir a la Plataforma. L'Usuari és responsable de les despeses en què pugui incórrer per accedir a la Plataforma.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Plataforma només per a fins lícits i respectar els drets de qualsevol tercer.

L'Usuari garanteix que ha adoptat les precaucions necessàries i raonables per assegurar que totes les dades que introdueixi en la Plataforma es trobin lliures de virus i no produeixin un efecte destructiu a la Plataforma.

La informació transmesa a través de la Plataforma passarà a través de xarxes públiques de telecomunicacions. CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no es fan responsables (dins dels límits establerts en la llei) de si les comunicacions enviades a través de la pàgina web són interceptades per tercers, mal lliurades o no lliurades.

La Plataforma pot contenir enllaços a altres llocs web que CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL no controla. CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no seran responsables de qualsevol material subministrat o contingut en un altre lloc web.

Totes les exoneracions, exclusions i indemnitzacions establertes en aquestes CONDICIONS GENERALS romandran vigents després de la resolució de la relació entre l'Usuari i CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL, fos quin fos el motiu de la terminació.

La manca o retard en l'exercici de qualsevol dret, facultat o recurs per part de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL no constituirà una renúncia per part seva, o perjudicarà o impedirà qualsevol ús futur d'aquests o de qualsevol altre dret, poder o recurs derivats de aquestes condicions generals.

Modificacions

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL I M20 es reserven el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no exerciran cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ni CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL ni M20 assumiran responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

S'informa que el lloc web de M20 posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal•lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no ofereixen ni comercialitzen per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 en cap cas revisaran o controlaran el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 no assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL o M20 haurà de saber que:

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL o M20, ni sobre els Continguts i / o Serveis dels mateixos.

A excepció de l'hipervincle, el lloc web en què s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel•lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL

L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL dels continguts, serveis i / o activitats oferts a dit lloc web, i viceversa.

Drets d'exclusió

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 es reserven el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 perseguiran l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 podran modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable

CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 es reserven la facultat de presentar les accions que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL i M20 es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.