POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació sobre el compliment de la Normativa Vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

El present document constitueix la política de privacitat (en endavant, «Política de Privacitat») que s'aplica a totes les dades de caràcter personal que MILANO 2020, Societat Limitada Unipersonal, (en endavant "M20" ) recapta dels seus Usuaris.

M20 disposa d'una plataforma tecnològica (en endavant, "Plataforma Tecnològica de M20 ") que permet posar en contacte, de manera professional, a una pluralitat de persones físiques o jurídiques que ofereixen finançament a canvi d'un rendiment dinerari, denominats "Inversor o Inversors ", amb persones físiques o jurídiques que sol•liciten finançament en nom propi per destinar-lo a un projecte de finançament participativa, denominats" Promotor o Promotors ", conjuntament denominats els" Usuaris ".

Així mateix, M20 ha creat una xarxa de Plataformes de Col•laboradors on els Promotors posen a disposició dels usuaris inversors seus projectes. Aquestes Plataformes dels Col•laboradors es troben integrades en la Plataforma Tecnològica de icrowd house,havent estat desenvolupades per icrowd house. D'ara endavant, qualsevol referència que es faci en la present Política de Privacitat a la "Plataforma" englobarà conjuntament a la "Plataforma Tecnològica de icrowd house " ia les "Plataformes dels Col•laboradors".

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

M20 està domiciliada al Carrer de la Vena, núm.14, edifici Àrtic I, 1r 5a, NRT L-714603-D, inscrita al Registre Mercantil del Principat d’Andorra amb número 19505, llibre S-310, Foli 51-60, titular del lloc web allotjat sota el nom de domini www.milano20.com (en endavant, la "Web" o el "Lloc Web"):

 • Correu Electrònic: info@milano20.com
 • Direcció pàgina electrònica: https://www.milano20.com
 • Enllaç a la plataforma d’icrowdhouse, Registre de Plataformes de Finançament Participativa de la CNMV nº 22

A l'efecte de la present Política de Privacitat, s'ha d'entendre com "Usuari" tota persona que accedeix a al Lloc Web i rep els Serveis de M20 conseqüència d'un contracte de prestació de serveis i ha ofert les seves Dades Personals per mitjà de l'formulari, pressupost , conversa telefònica o altres.

Les dades demanades són confidencials i estan protegits de manera adequada. L'Usuari haurà de proporcionar Dades Personals veritables, exactes, completes i actualitzades. L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a M20 o a qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'Usuari es compromet i s'obliga a comunicar de forma immediata a M20 qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els seus sistemes estigui en tot moment actualitzada, sigui veraç i no contingui errors.

En el cas que les dades facilitades per l'Usuari es refereixin a persones físiques diferents d'ell, l'Usuari manifesta haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb el que estableix la present Política de Privacitat.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari en el moment de recaptar-les, totes les Dades Personals requerides a través de la Plataforma o per qualsevol altre mitjà, són d'obligada aportació, a l'ésser elements indispensables per a la formalització, manteniment, desenvolupament compliment i / o control de la relació negociada, o, si s'escau, per a la valoració de la seva sol•licitud, de manera que la no facilitació d'aquells comportarà la impossibilitat de formalització de la referida relació o, si escau, la denegació automàtica de la sol•licitud.

L'Usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de M20 a través del correu electrònic info@milano20.com o a l'adreça postal Carrer de la Vena, 14, Edifici Àrtic I, 1r 5ª, AD200, Encamp (Andorra) per a qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Per la present s'informa a l'Usuari que M20 tractarà les dades de caràcter personal de l'Usuari que (i) es facilitin a través dels formularis corresponents; (ii) s'hagin generat com a conseqüència de la prestació dels Serveis i / o (iii) M20 hagi obtingut per diferents mitjans tal com es descriu al llarg de la present Política de Privacitat (les "Dades Personals"), per les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

 • Formalització, desenvolupament i execució de l'contracte. El tractament de les Dades Personals és necessari per a la celebració de l'Contracte entre l'Usuari i M20 , així com per al manteniment, desenvolupament i execució de la relació contractual. Així, M20 tractarà les Dades Personals, entre d'altres, per gestionar la relació amb els Usuaris, determinar el preu dels Serveis i gestionar els pagaments. En el marc de la gestió de el desenvolupament de l'Contracte, M20 podrà tractar les seves dades personals per a realitzar estudis estadístics, de qualitat o anàlisis tècniques, fins i tot realitzar enquestes de satisfacció.

La base legal que ens habilita a aquest tractament és el consentiment de l'Usuari i l'execució d'un contracte de prestació de serveis.

 • Gestionar l'accés a la Plataforma : M20 podrà tractar les Dades Personals de l'Usuari amb la finalitat de gestionar i proporcionar accés, així com assegurar el correcte funcionament de la Plataforma, ja sigui a través del web o de l'aplicació desenvolupada a aquest efecte la base legal que ens habilita a aquest tractament és el consentiment de l'Usuari i l'execució d'un contracte de prestació de serveis.
 • Compliment d'obligacions que li corresponguin a M20 per mandat legal. En determinades ocasions, M20 necessitarà tractar les Dades Personals per complir amb determinades obligacions establertes legalment. Entre d'altres, M20 tractarà les Dades Personals per tal de complir amb les obligacions establertes en lleis relatives a l'blanqueig de capitals i el finançament de l'terrorisme, tributàries i la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent. La base legal que ens habilita a aquest tractament és el compliment legal.
 • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica. M20 tractarà les Dades Personals de l'Usuari per realitzar l'enviament de comunicacions comercials, incloent l'enviament d'enquestes de satisfacció, relacionades amb els Serveis, incloent via electrònica sobre ofertes personalitzades que responguin als seus interessos. A més de l'anterior, M20 podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol via, incloent per via electrònica, de tercers amb els quals hi hagi establert vincles de col•laboració. La base legal que ens habilita a aquest tractament és el consentiment exprés de l'Usuari i l'interès legítim de M20 per ser capaç d'anticipar-se a les necessitats dels usuaris i poder oferir els Serveis que millor s'adaptin a l'Usuari.

3. CONSERVACIÓ DE LES DADES

M20 conservarà les Dades Personals pel temps que duri la relació contractual i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions de conservació de documentació i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l'esmentat termini, M20 es compromet a cessar el tractament de tots les Dades Personals, així com a bloquejar degudament.

4. DESTINATARIS DE LES DADES

Perquè M20 pugui prestar els Serveis a través de la Plataforma les dades hauran de ser comunicades a:

 • A la / companyia / s titular / s de les Plataformes de l'Col•laborador amb els quals M20 hagi arribat a un acord per prestar serveis.
 • Als promotors o entitats legals dels projectes.
 • Entitats de serveis pagament.
 • Administracions públiques i altres organismes reguladors de el sector, basant-se el compliment d'obligacions legals a què M20 estigui subjecte, com ara:
  • Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).
  • Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV).
 • Proveïdors de serveis externs la intervenció és necessària per a la prestació dels Serveis. Aquests proveïdors podran accedir a la informació de l'Usuari, si bé, la tractaran com Encarregats de l'Tractament amb les mateixes garanties que M20 s'aplica en el tractament de les Dades Personals. En algun cas, aquest accés pot realitzar-se per empreses que estiguin situades fora del territori de la Unió Europea, fins i tot en algun país amb un nivell de protecció no equiparable a el de l'Espai Econòmic Europeu. No obstant, l'anterior, totes les transferències internacionals de dades que puguem dur a terme són legítimes i estan emparades en algun dels mecanismes de garantia que estableix la normativa de protecció de dades.

5. DRETS DELS USUARIS TITULARS DE LES DADES

En qualsevol moment, l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació a el tractament i portabilitat, així com a interposar una reclamació davant l'autoritat de control que li correspongui.

Per exercitar aquests drets podrà fer-ho enviant una comunicació:

 • per escrit signada adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o de qualsevol altra documentació que l'identifiqui, a: Carrer de la Vena, 14, Edifici Àrtic I, 1r 5ª, AD200, Encamp (Andorra)Atenció Responsable de Protecció de Dades.
 • per correu electrònic a l'adreça info@milano.com , adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o de qualsevol altra documentació que l'identifiqui.

Aquesta comunicació ha d'incloure:

 • Nom i cognoms de l'Usuari
 • Dret que s'exercita
 • Domicili
 • Dades acreditatius

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Així mateix, en qualsevol moment, pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud de l'tractament ja realitzat, enviant la teva sol•licitud a la mateixa adreça indicada en el paràgraf anterior. En aquest cas també cal acompanyar a la teva sol•licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.

Si Un té qualsevol dubte en relació amb el tractament de dades que realitzem, no dubti en remetre'ns un correu electrònic a info@milano20.com

6. COM tracten els DADES?

M20 garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar moment la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. M20 es compromet a que aquestes dades romanguin secrets, tractant-los amb la màxima reserva, i declara tenir implantades en el seu sistema d'informació, les polítiques de seguretat corresponents a l'tipus de Dades Personals. Tot i això l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

7. ENLLAÇOS EXTERNS

La Plataforma conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a les de icrowd house . A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

8. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

M20 podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Usuari perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les Dades Personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.